WITAM  -  na stronie internetowej

Witam na swojej stronie internetowej w której znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące mojej osoby i wykonywanej przeze mnie Pracy. Dzięki temu serwisowi będą Państwo na bieżąco informowani o tym co robię i co sądzę o najistotniejszych sprawach dla naszego regionu. 
Tych Państwa, którzy chcą zapoznać się z efektami mojej pracy parlamentarnej i działalności społecznej zapraszam do częstego zaglądania na tę stronę internetową.

 AKTUALNOŚCI - 2008 r.
  VII Kadencji Senatu RP

  

24.12.2008 r. 
W dniu 24 grudnia o godzinie 11 Senator uczestniczył w Kolacji Wigilijnej dla 600 najuboższych mieszkańców Wałbrzycha, która została zorganizowana przez Radną Renatę Wierzbicką oraz Parafię św. Anny w Wałbrzychu. Uroczystość odbyła się w Restauracji Hotelu Maria. Każdy z uczestników otrzymał również paczkę ze słodyczami.

16-19.12.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 24 posiedzeniu Senatu, podczas którego rozmawiano m.in.: w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009, w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego,
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.

18.12.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej podczas którego omawiano m.in.: wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu, wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne, sygn. wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, przyjęcie planu pracy w ramach projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów COM(2008) 818.

17.12.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 44 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie dotyczyło m.in.: wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego, projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności.
   
 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony przez Dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle, Panią Dorotę Błażejowską. Najpierw dzieci przygotowały piękne przedstawienie bożonarodzeniowe przeplatane kolędami, a następnie wspólnie przy jednym stole zasiedli zaproszeni goście, dzieci niesłyszące oraz wychowankowie domu dziecka. Wieczerzę rozpoczął modlitwą proboszcz Parafii Św. Michała w Mieroszowie - ksiądz Krzysztof Cebula. Wszyscy zostali obdarowani paczkami, a pod choinką znalazły się słodycze i owoce, które współfinansował Senator RP Roman Ludwiczuk.

15.12.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na Uroczystą Kolację Wigilijną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Wałbrzychu. To szczególne wydarzenie miało miejsce w Lokalu "Legenda" w Szczawne Zdroju. Po wspólnej wieczerzy wigilijnej wszyscy kolędowali i obejrzeli przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci i młodzież. Na zakończenie dzieci otrzymały paczki od Świętego Mikołaja, których fundatorem był Senator RP Roman Ludwiczuk.
W czerwonych czapeczkach mikołajkowych dzieci znalazły pluszowe misie, słodycze oraz owoce.

16.12.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Obrady dotyczyły rozpatrywania wniosków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o przesunięcia w ramach dotacji przyznanych na rok 2008.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w posiedzeniu Komisji Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia wysłuchano informacji rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 11-12 grudnia 2008 r.

15.12.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielami Taxi Mini-Serce Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników. Przewoźnicy zwrócili się do Senatora z prośbą o rozwiązanie problemu związanego z utworzeniem postoju taksówek
  na dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego. Inną nurtująca ich kwestią było uzyskanie zgody na wjazd na teren wszystkich wałbrzyskich szpitali.
   
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył jako przewodniczący komisji w konkursie "Kultywowanie Tradycji Świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim", które odbyło się w Zespole Szkół nr 8 w Wałbrzychu. Laureatkami konkursu zostały najmłodsze uczestniczki: Gabriela Mateja i Agata Paluch, drugie miejsce zajęły Ewa i Izabela Fonfara. 
      
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Prezesem Koksowni Victoria, Panem Fryderykiem Krukowskim. Rozmowy dotyczyły strategii rozwoju polityki inwestycyjnej w koksownictwie i górnictwie węgla koksowego, zmian w kierunkach użytkowania koksu na rynku krajowym i w eksporcie, problemów monitoringu baterii koksowniczych, zagadnień uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych przez koksownie oraz problemów zagospodarowania gazu koksowniczego jako surowca energetycznego i chemicznego.

10.12.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył 42 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie dotyczyło m.in.: wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania substancji przeciw drobnoustrojowych do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń z tusz drobiowych, wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty, wniosku rozporządzenia Rady ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich. Członkowie Komisji zapoznali się również z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. oraz rozpatrywali ustawę budżetową na rok 2008: część budżetowa 23 - Integracja europejska, część budżetowa 83 - rezerwy celowe, w zakresie poz. 10, część budżetowa 84 - środki własne Unii Europejskiej.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 27 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Podczas posiedzenia członkowie komisji rozpatrywali ustawę budżetową na rok 2009 w części 03, w zakresie rozdziału 75195: Pozostała działalność- Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Wojciechem Skibą Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozmowy dotyczyły programu pilotażowego budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjno- Rehabilitacyjnego "Aqua Zdrój" dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniu brał również udział Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

8.12.2008
W poniedziałek na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu odbył się Bal Mikołajkowy dla 600 dzieci z klas 1-3 z wałbrzyskich podstawówek. Organizatorami zabawy była Fundacja "Zielone Wzgórze" oraz senator RP Roman Ludwiczuk, a partnerami biznesowymi: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A., EnergiaPro Grupa Tauron S.A. Oddział w Wałbrzychu, Hurtownia Zabawek "Migrama", Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr Lalki i Aktora, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Śnieżka- Invest Sp. z o. o. ze Świebodzic, Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A., Zakłady Urządzeń Technicznych WAMAG, Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół Integracyjnych, Klub Sportowy Victoria Górnik Wałbrzych, zespół muzyczny Ładne Kwiatki.

WIĘCEJ ...  |


7.12.2008
W niedzielę na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu odbyła się Biesiada Górnicza. W ubiegłym roku podczas odsłonięcia Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego Senator RP Roman Ludwiczuk zobowiązał się, że uwieńczeniem prac związanych z przywróceniem tradycji górniczej Wałbrzycha będzie w 2008 roku górnicza biesiada. Od października tego roku trwały przygotowania do tej imprezy. Organizatorami tegorocznej biesiady górniczej był Senator RP Roman Ludwiczuk, oraz: Prezydent Miasta Wałbrzycha Piotr Kruczkowski, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Zespół Pieśni i Tańca, Teatr Lalki i Aktora, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Stowarzyszenie Budowy Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A., Victoria Górnik Wałbrzych.

W biesiadzie wzięło udział ok. 300 osób. Tradycyjnie każdy z uczestników otrzymał kufel, a zabawę poprowadził kabaret "Antyki.

             


5.12.2008

Senator RP Roman Ludwiczuk gościł w swoim biurze uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie zwrócili się do senatora z prośbą o rozwiązanie problemu komunikacyjnego . Od 15.12.2008 roku nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Polskich Kolei Państwowych- Przewozy Regionalne, co koliduje z uczniowskim planem lekcyjnym. W wyniku niekorzystnych zmian uczniowie około 3 godzin dziennie stracili by na czekanie. W związku z zaistniałą sytuacją Senator Roman Ludwiczuk skontaktował się z Panią Agnieszką Zakęś Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Inwestycji oraz przedstawicielami Polskich Kolei państwowych- Przewozy Regionalne.

W Biurze Senatorskim Romana Ludwiczuka odbyła się konferencja prasowa podsumowująca całoroczną działalność Senatora RP Romana Ludwiczuka. Senator był organizatorem i współorganizatorem takich imprez jak: Dzień Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Gala Mistrzów Sportu, Zakończenie I Edycji Szkolnej Ligii Koszykówki, Mecz Gwiazd Szkolnej Ligi Koszykówki, Wyjazd dzieci do Koszalina- Festiwal Minikoszykówki, II Edycja Szkolnej Ligi TOYOTA BASKET LIGA, Biesiada Górnicza, Bal Mikołajkowy.
 

Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w Podsumowaniu Roku Sportowego pod hasłem "Żyj zdrowo i sportowo" w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu. W uroczystości brali udział wybitni sportowcy, wśród których znalazła się brązowa medalistka z Pekinu Pani Agnieszka Wieszczek.


Barbórka to dzień szczególny, pielęgnowany wieloma tradycjami od pokoleń. W tym dniu górników płyną życzenia, pozdrowienia i wyrazy wdzięczności za ich codzienną prace w kopalniach. Pracę ciężką i niebezpieczną. Dlatego wspominamy dzisiaj również tych, którzy wprost ze swojej szychty odeszli na wieczną szychtę oraz otaczamy współczuciem ich rodziny i przyjaciół. Refleksja nad górniczym etosem pozwala nam zrozumieć rolę , jaką determinacja i męstwo górników odegrało w najnowszej historii naszego kraju.

Dzieląc radość i dumę pragnę dziś przekazać wszystkim górnikom życzenia dalszego rozwoju, spokojnej i bezpiecznej pracy oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Niech zawsze pozostaną w pamięci Ci, którzy pozostali na wiecznym stanowisku pracy, oddając to co najdroższe, swoje życie.... Wszystkim pozostałym, tyle wyjazdów ile zjazdów szczęśliwych.


3-4.12.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 23 posiedzeniu Senatu podczas którego rozmawiano m.in. na temat: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawie ustawy o podatku akcyzowym, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas posiedzenia odbyło się również drugie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego, oraz drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza.

01.12.2008
 • W Biurze Senatora Romana Ludwiczuka odbyło się ostatnie spotkanie organizacyjne związane z uroczystościami Barbórkowymi. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta i braci górniczej.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystości przekazania przez Agnieszkę Wieszczek brązowego medalu olimpijskiego prezydentowi Wałbrzycha Piotrowi Kruczkowskiemu. Spotkanie odbyło się w hali sportowej przy ul. Chopina w dzielnicy Nowe Miasto. Medalistka przekazała medal prezydentowi Kruczkowskiemu razem z 11-letnim Radkiem Księżykiem z Katowic. Agnieszka Wieszczek, tuż po zakończeniu igrzyskach olimpijskich, zdecydowała się przeznaczyć swój brązowy medal na licytację. Dochód ze sprzedaży medalu miał zostać przeznaczony na operację serca 11-letniego Radka Księżyka. Przewidywany koszt zabiegu wynosi ok. 57 000 zł. Podczas licytacji medal osiągnął wartość 72 100 zł. Niestety, licytujący nie wywiązał się z przedłożonej oferty. W związku z zaistniałą sytuacją prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski zaapelował do lokalnych firm o rozważenie możliwości zakupu medalu. Wsparcie zaoferowało kilka przedsiębiorstw a pieniądze w całości zasiliły konto Fundacji COR Infantis, której podopiecznym jest Radek Księżyk. Chłopiec już 11 grudnia przejdzie operację serca w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Monachium. Warto zaznaczyć, że medal olimpijski pozostanie w Wałbrzychu.

28.11.2008
W Biurze Senatorskim odbyło się spotkanie z wolontariuszami z Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. Senator RP Roman Ludwiczuk zwrócił się do młodzieży o pomoc w organizacji Balu Mikołajkowego dla dzieci z wałbrzyskich szkół podstawowych. Zabawa odbędzie się 8 grudnia, a uczestniczyć w niej ma ok. 600 osób.

   


27.11.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie dotyczyło m.in. wniosku w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, wniosku w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak, składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, wniosku dotyczący decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej, opinii Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie - zmieniająca wniosek Komisji na mocy art. 250 ust.2 Traktatu WE.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Członkowie komisji odsłuchali sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w uroczystościach 55-lecia Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, informacji MEN na temat nauczanie języka polskiego w Edynburgu, Glasgow i Dublinie. Odbyło się również Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

22.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczysty koncert z okazji XXX-lecia Filharmonii Sudeckiej z udziałem oficjalnych gości, połączony z wręczeniem odznaczeń, jubileuszowych nagród i listów gratulacyjnych. Senator złożył serdeczne podziękowania za 30 lat pracy muzykom i dyrektorom, a na ręce Pana Dyrektora Dariusza Mikulskiego złożył podarunek pamiątkowy. W koncercie wystąpił oczywiście Mikulski Dariusz - dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FS. W programie koncertu: W. A. Mozart - Uwertura do opery Czarodziejski flet, R. Strauss - Suita z oper.

21.11.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk gościł w swoim biurze ze starostą wałbrzyskim Augustynem Skrętkowiczem oraz z dr hab. inż. Janem Winterem - Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.
Tematem rozmów były plany odbudowy dróg na terenie powiatu wałbrzyskiego.

21.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk zaprosił ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetynę oraz wojewodę dolnośląskiego Rafała Jurkowlaniec do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu , gdzie trwa budowa Orlik 2012. To pierwsza tak duża budowa obiektu sportowego w śródmieściu w ostatnich latach. Dotychczasowe stare boisko asfaltowe cieszyło się dużą popularnością wśród amatorów piłki nożnej w centrum Wałbrzycha. Obecnie już ponad 70 uczniów trenuje piłkę nożną w klubie sportowym "Górnik Nowe miasto", gdzie trenerem jest nauczyciel pracujący w tym gimnazjum Sebastian Rażniewski. Powody do zadowolenia ma również dyrektor szkoły Grażyna Kołakowska.

19 i 20.11.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 22 posiedzeniu Senatu na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych, o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Odbyło się również drugie czytanie w sprawie zmiany Regulaminu Senatu oraz trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć serdecznie podziękowania wszystkim, którzy zawodowo i jako wolontariusze, pomagają najbardziej potrzebującym mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego.
Pozycja pracownika socjalnego w środowisku lokalnym jest szczególna. Nie tylko realizuje on liczne zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej, ale także ustaw o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej, wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szeregu innych aktów prawnych. Tym samym dobrze wypełniający swoje obowiązki pracownik socjalny staje się gwarantem ładu i pokoju społecznego.

Pracownik socjalny kontaktuje się na co dzień z ludźmi i grupami społecznymi wyrzucanymi przez lokalną społeczność na margines. Jednocześnie jest zobowiązany do projektowania takiej zmiany społecznej, by dystans dzielący tych ludzi i grupy od pozostałej części społeczności był coraz mniejszy. Nie zawsze takie działanie jest właściwie rozumiane. Mając do czynienia z tak delikatną materią, jak ludzki los i życie, pracownik socjalny ,oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych ,musi spełnić wiele oczekiwań natury etycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe składam serdeczne podziękowania za trud niesienia pomocy mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego ,bez której wielu z nich nie potrafiłoby się uporać z własnymi problemami.


18.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2008/2009 uczniom Dolnego Śląska za ich wybitne osiągnięcia edukacyjne. Spotkanie odbyło się w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze.

15.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na inaugurację jubileuszowych obchodów 30-lecia " Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" pn. Jubileusz z kulturą. W ramach Jubileuszu XXX lecia istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Ośrodku Społeczno Kulturalnym odbyło się szereg imprez o charakterze kulturalno-sportowym. Był występ zespołuPieśni i Tańca "Wałbrzych", wystąpienie władz SM Podzamcze oraz wystąpienia zaproszonych gości, na zakończenie wręczono nagrody laureatom konkursu "Moje Podzamcze".

15.11.2008
Pan Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość obchodów 20-lecia Ośrodka MTŚK "Govinda" w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. W programie była prezentacja multimedialna, wystąpienia gości oficjalnych, bankiet, ofiara ogniowa, wspomnienia prezentacja archiwalnych fotografii, Arati i kirtan. Uroczystość zakończono ucztą i dalszym ciągiem wspomnień.

12.11.2008
 • W Biurze Senatorskim odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów, instytucji i firm bezpośrednio zaangażowanych w organizację "Barbórki" w Wałbrzychu. Na spotkaniu roboczym omawiane były szczegóły związane z organizacją uroczystości, która odbędzie się 7 grudnia w Ośrodku Sportu i Kultury.
 • W Biurze Senatorskim odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędów, instytucji i firm bezpośrednio zaangażowanych w organizację zabawy mikołajkowej dla 600 dzieci z gminy Wałbrzych. Pomysłodawcą i organizatorem jest Senator RP Roman Ludwiczuk oraz Fundacja "Zielone Wzgórze". Współorganizatorami jest wałbrzyski Klub Sportowy Viktoria oraz OSiR. Zabawa odbędzie się 8 grudnia na dużej hali OSiR-u w Wałbrzychu.

11.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony przez Marszałka Województwa Marka Łapińskiego, Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz Wojewodę Dolnośląskiego na uroczyste obchody 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. O godz. 10:00 rozpoczęła się Msza Św. Celebrowana przez J.E. Abp Mariana Gołębiewskiego w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu. O godz. 12:00 W Rynku na Placu Gołębi rozpoczął się Uroczysty Apel, po którym nastąpił przemarsz w Paradzie Niepodległości. Uroczystość zakończono koncertem w Operze Wrocławskiej "Kocham Cię Polsko".

10.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na Uroczystą Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zorganizowaną z okazji 10. lecia Rady Powiatu, która odbyła się w Sali Kina "Zbyszek" w Dzierżoniowie. Program uroczystości rozpoczął się od Mszy Św. w intencji mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, radnych i członków Zarządu I, II, III kadencji oraz pracowników Starostwa odprawiona w Kościele p.w., M.M. Kościoła, przy ul. Świdnickiej 20 w Dzierżoniowie, pod przewodnictwem JE Biskupa Świdnickiego ks. Prof. Ignacego Deca. O 10:30 rozpoczęto Uroczystą Sesję tańcem Polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca " Ślężanie". Po czym nastąpiło powitanie, otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.

5,6,7.11.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 21 posiedzeniu Senatu na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych, o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o zmianie ustawy - Kodeks pracy, o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, w sprawie ustawy o służbie cywilnej, w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych, o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego, o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006", o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005, o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28, o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r., o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Odbyło się również drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

5.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki na 90. Rocznicę Odzyskania Niepodległości połączona z prezentacją emitowanych z tej okazji monet i banknotu. Spotkanie odbyło się w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1.

4.11.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009 uczniom Dolnego Śląska za ich wybitne osiągnięcia edukacyjne. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu.

4.11.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 24 oraz 25 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Posiedzenie 24 odbyło się wspólnie z Komisją Ustawodawczą oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Członkowie komisji omawiali wnioski zgłoszone na 20 posiedzeniu Senatu dotyczące projektu ustawy o obywatelstwie polskim, oraz otrzymali informacje od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na temat Cmentarza Wojennego na Monte Cassino.

31.10.2008
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z Panią Beatą Szczepankowską - Prezes Uzdrowisk Szczawno - Jedlina. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji uzdrowiska, jego rozwoju oraz problemów.
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Szkoły Zawodowe Specjalnej w Wałbrzychu. Najpierw członkowie stowarzyszenia przedstawili Senatorowi aktualną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce oraz obaw związanych z reformą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Następnie Senator został zaproszony na V Forum Osób Niepełnosprawnych w dniu 5 listopada w Zamku Książ.
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się również z Panem Marcinem Kowalskim - Pełnomocnikiem Regionalnym PIFS w woj. Dolnośląskim. Senator został zaproszony do współpracy przy realizacji projektu "Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego". Przedsięwzięcie obejmuje trzy obszary badań: w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych powiatu wałbrzyskiego, w instytucjach rynku pracy (głównie PUP) oraz wśród pracodawców. Celem badań w szkołach będzie uzyskanie informacji na temat jakości kształcenia, unowocześnienia oferty edukacyjnej poprzez wprowadzanie nowych kierunków lub zmiany form kształcenia, oraz przygotowania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do podejmowania pracy na lokalnym rynku. Natomiast analiza ofert instytucji rynku pracy powiatu wałbrzyskiego ma dostarczyć informacje o poziomie aktywności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, zwłaszcza pod kątem współpracy ze szkołami zawodowymi oraz lokalnymi pracodawcami (stopień orientacji na klienta-przedsiębiorcę). Ostatnim obszarem będą badania ilościowe i jakościowe wśród pracodawców z powiatu wałbrzyskiego. Przyjęto , że przebadane zostaną prawie wszystkie największe firmy w naszym powiecie, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Oprócz tego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w powiecie

30. 10. 2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Jarosławem Dudą. Rozmowa dotyczyła wykorzystania Wałbrzyskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego "Aqua Zdrój", w jednym z trzech pilotażowych programów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Panem Januszem Engelhardtem i Związkiem Zawodowym Maszynistów Lokomotyw. Omawiano problemy dotykające Maszynistów. Ponadto, Pan Senator został zaproszony na uroczystości Wyświęcenia Sztandaru Związku Zawodowego Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu, które odbędą się 22 listopada.

28-30.10.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 20 posiedzeniu Senatu. Posiedzenie dotyczyło m.in. wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia, w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w sprawie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, w sprawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia, w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o zmianie ustawy o podatku od towarów, o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, w sprawie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej, o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o drogach publicznych, o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, o zmianie ustawy o izbach gospodarczych, o zmianie ustawy - Prawo budowlane, o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa, o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podczas posiedzenie odbyło się również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, o obywatelstwie polskim, oraz trzecie pytanie dotyczące zmiany ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

27.10.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w 23. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Członkowie komisji rozpatrywali wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało również informacje na temat nauczania języka polskiego w Edynburgu, Glasgow i Dublinie. Ponadto senator Barbara Borys - Damięcka przedstawiła sprawozdanie z udziału w uroczystościach 55 - lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.

23. 10 2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Panem Tomaszem Rudnickim, Zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowa dotyczyła budowy wałbrzyskiej obwodnicy.
 • Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej. Omówiono sprawy dotyczące wniosku rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie, wniosku zmieniającego dyrektywy Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów, a także wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Członkowie komisji spotkali się również z panem Olli Rehnem, Komisarzem UE ds. rozszerzenia.

22. 10.2008
Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Zbigniewem Paceltem. Rozmowy dotyczyły budowy wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego "Aqua Zdrój" (była Ratuszowa).

18-19.10.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Draba na I Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. Pierwszy dzień imprezy był dniem folkloru. W sobotę na deskach Opery Wrocławskiej zaprezentowały się Zespoły Folklorystyczne "Dolnoślązacy" z Ciechowa, "Karkonosze" z Mysłakowic, "Kapela Smyki" z Oleśnicy i "Janicki" z Czarnego Boru. Natomiast w niedzielę część artystyczna przebiegała w dwóch odsłonach w pierwszej popołudniowej swój repertuar przedstawiły Zespoły Śpiewacze i Folklorystyczne: "Gościszowianki" z Gościszowa, "Cisowianki" z Henrykowa, "Marysieńki" z Radostowa", "Jarzębina" ze Skorzenic, "Żarki" z Żarek Średnich, "Poiana" z Piławy Dolnej, "Macierzanka" z Wojciechowa, "Podolanki" z Nowej Wsi Lubińskiej a także Góralski Teatr pieśni "Dunawiec" ze Zbylutowa. W drugiej części popołudniowo - wieczornej mogliśmy zobaczyć występy Zespołów Pieśni i Tańca "Jutrzenka" z Bolesławca, "Porębiok" z Oławy, "Kostrzanie" z Kostrzy oraz Zespół Tańca Ludowego "Kalina" z Wrocławia. W ocenie osób biorących udział w Festiwalu i tych ze sceny i tych z widowni, przedsięwzięcie to otrzymało wysokie noty i jest już oczekiwanie na przyszłoroczną edycję.

17.10.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystą inaugurację Koncertu Trzech Kultur, która odbyła się w Kościele p.w. Trójcy Świętej w Jedlinie Zdroju. W ciągu trzech dni wystąpił chór kameraly Cantores Minores Wratislavienses, Chór Synagogi "Pod Białym Bocianem" oraz chór męski " Octoich". Odbył się również wernisaż wystawy " Na spotkanie człowieka." Wystawa poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II.

17.10.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na Jubileusz 40-lecia Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu oraz Inaugurację Roku Akademickiego 2008/09 O godz. 9:30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. Inauguracyjna w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Szczawnie Zdroju. Po zakończeniu mszy nastąpiło rozpoczęcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego i obchodów 40-lecia w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju: Otwarcie uroczystości, przemówienia inauguracyjne, immatrykulacja studentów, wykład inauguracyjny: " Pierwszeństwo etyki nad techniką" - JE Ksiądz Biskup dr Adam Bałabuch, wręczenie nagród, wystąpienia zaproszonych gości w tym Senatora Romana Ludwiczuka., koncert symfoniczny filharmoników sudeckich. Uroczystą inaugurację zakończono Balem 40-lecia Politechniki Wrocławskiej w Teatrze Zdrojowym.

WIĘCEJ ...  |


Z okazji Dnia Poczty Polskiej chciałbym życzyć wszystkim Pocztowcom, aby ich wspólny wysiłek wkładany w tworzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa, zdolnego konkurować nie tylko na europejskim, ale też światowym rynku, przyniósł oczekiwane rezultaty: dynamiczny rozwój Poczty Polskiej i satysfakcję - jej klientom. Pragnę przekazać słowa pozdrowień i najlepszych życzeń dla Pracowników Poczty Polskiej . Niech podejmowana przez Was praca, która jest ważną służbą społeczną, będzie źródłem osobistej satysfakcji i przykładem odpowiedzialności, życzliwej pomocy i poświęcenia z myślą o dobru drugiego człowieka.

15-16.10.2008
Odbyło się 19 posiedzenie Senatu RP na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, o zmianie ustawy - Kodeks Karny, o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zmianie ustawy o Karcie Polaka, o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji. Odbyło się również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Omówiono również zmiany w składzie komisji senackich.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, zwracam się do Państwa z wyrazami szacunku za Wasz trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
 
Pragnę zapewnić, że doceniam Wasz ogromny wysiłek dydaktyczny, zaangażowanie, a często poświęcenie z jakim wypełniacie powierzoną Wam misję. To dzięki Wam, wielu młodych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa talenty i pasje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami. W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, to właśnie Wy stajecie się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców, odkrywanie pięknych stron świata.
 
Wiem, że często na efekty pracy nauczyciela trzeba czekać długo, ale dziś Wam gorąco dziękuję za każdy trudny dzień, za godziny spędzone na przygotowaniu lekcji, za dobroć i cierpliwość jaką okazujecie swoim uczniom.
W dniu Waszego święta życzę Wam, szanowni Państwo, radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym i aby młodzi ludzie potrafili docenić Waszą pracę, zaś ich osiągnięcia były dla Was źródłem satysfakcji.

14.10.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Panią Beatę Pawłowicz do wzięcia udziału z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości odbywały się w Zamku Książ.
 • odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podczas którego rozpatrywano wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, oraz kierunki tej opieki.

10.10.2008
 • Na zaproszenie Prezydenta Miasta Wałbrzych Piotra Kruczkowskiego Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w otwarciu Lekkoatletycznej Hali Sportowej przy ul. Chopina w Wałbrzychu. Wpierw nastąpiło uroczyste otwarcie hali, następnie pokaz skoku o tyczce oraz prezentacja obiektu.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Starostę Powiatu Wałbrzyskiego Pana Augustyna Skrętkowicza w Zespole Szkół nr 8. Na uroczystości zostały wręczone nagrody i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych nauczycieli.

8.10.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej na którym rozmawiano m. in. na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego, wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy w zakresie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, wniosku o Decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, wniosku o Decyzji Rady dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mającego zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.


6.10.2008

W poniedziałek na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu odbyła się inauguracja Szkolnej Ligii Koszykówki TOYOTA BASKET LIGA. Jest to już druga edycja tych rozgrywek.
Wpierw nastąpiło przywitanie gości i uczestników przez Prezesa Fundacji Zielone Wzgórze, a następnie imienne prezentacje zespołów. Później głos zabrał Senator RP Roman Ludwiczuk, który przywitał gości i podziękował sponsorom, oraz wręczył uczestnikom pamiątkowe piłki oraz słodkie upominki. Senator Roman Ludwiczuk oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha otworzyli ligę symbolicznym rzutem piłki do kosza. Wiele emocji dla wszystkich obecnych dostarczył bez zwątpienia pokaz taneczny zespołu cheerleaderek z Zespołu Szkół nr 4, oraz przede wszystkim pokaz umiejętności koszykarzy " VICTORIA GÓRNIK '' Wałbrzych. 

WIĘCEJ ...  |


03.10.2008
 • Senator spotkał się z przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu. Spotkanie dotyczyło omówienia problemów związanych z sytuacją zawodową maszynistów oraz programu uroczystości święcenia sztandaru organizacji. Senator zaproponował zaproszenie na uroczystość Ministra Juliusza Engelhardta. W tym celu Senator wraz ze związkowcami spotkają się z ministrem w Warszawie 29 października tego roku.
 • Senator spotkał się w siedzibie swojego biura z młodymi sportowcami ze szkół gimnazjalnych. Rozmowy związane były z aktywizacją sportową dzieci i młodzieży w Wałbrzychu.

4.10.2008
4 października na stadionie górnika Zabrze Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w niecodziennym meczu pomiędzy reprezentacją składającą się z przedstawicieli senatów uczelni wyższych, a drużyną wystawioną przez senat RP. W zespole senatów wyższych uczelni wystąpili reprezentanci takich uczelni jak: Uniwersytet Śląski, Białostocki, Warszawski, Jagielloński, Opolski, Wrocławski, oraz Politechnik: Śląskiej, Krakowskiej, Opolskiej.
Kapitanem drużyny uczelnianej był prof. dr hab. Maciej Sablik, zaś zawodników do boju zagrzewał Krzysztof Cugowski z Budką Suflera. Menadżerem drużyny senatorów była wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, - a uczelni prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, szef Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie trwało dwa razy po 25 minut, a w rolę jego komentatorów wcielili się senator Andrzej Person (PO) i komentator piłkarski, red. Andrzej Zydorowicz. Wynik meczu był jakże sprawiedliwy 1:1. Bramkę dla drużyny Senatu zdobył w 15. minucie meczu senator Platformy Obywatelskiej Piotr Gruszczyński, wyrównał w 42. minucie dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. Marian Dolipski. Mecz sędziowała Krystyna Połap z Zabrza.
Całkowity dochód z tego meczu zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo. Zebrane pieniądze będą wykorzystane na dokończenie budowy kliniki Budzik. Zatrudnieni w niej rehabilitanci będą prowadzić zajęcia z dziećmi po ciężkich urazach mózgu i pomagać im wychodzić ze śpiączki.
Drużyna piłkarska Senatu powstała w czerwcu tego roku z inicjatywy wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, która była również inicjatorką sobotniego meczu i menedżerką zespołu. Funkcji trenera podjął się b. selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, obecnie senator PO, Antoni Piechniczek.
Przed meczem charytatywnym senatorowie grali już ze Strażą Marszałkowską i senackimi kierowcami. Teraz myślą o spotkaniach m.in. z reprezentacjami parlamentów innych krajów.

02.10.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Panią Małgorzata Cejmer Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Rozmowy związane były z dofinansowaniem infrastruktury sportowej w Wałbrzychu.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z Panem Jarosławem Dudą Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rozmowy dotyczyły modernizacji kompleksu sportowego przy
  ul. Ratuszowej w Wałbrzychu oraz sytuacji osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się w budynku Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z Panem Johnem Rogerem. Rozmowy dotyczyły sytuacji Polonii za granicą.

02.10.2008
Proboszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Wójt Gminy Stare Bogaczowice oraz sołtys Starych Bogaczowic zaprosili Senatora RP Romana Ludwiczuka na uroczystą Mszę świętą pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego z okazji 50 rocznicy pobytu biskupa Karola Wojtyły w Starych Bogaczowicach oraz na uroczystości dożynkowe.

1.10.2008
Na zaproszenie Senatora RP Romana Ludwiczuka do Wałbrzycha przyjechał Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz Polski, olimpijski i świata. Jest pierwszym zawodnikiem w historii chodu światowego, który zdobył medale na trzech igrzyskach z rzędu, a także pierwszym który wygrał rywalizację na 20 i 50 km podczas jednych igrzysk. Wygrywał wiele mistrzostw krajowych.
Robert Korzeniowski spotkał się z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu. To pierwsze spotkanie które ma dać początek cyklicznym przyjazdom olimpijczyków do Szkoły nr 21. Senator obiecał młodzieży , ze zrobi wszystko aby przynajmniej raz na semestr ich szkołę odwiedził któryś z olimpijczyków. Dodatkową atrakcją dla dzieci było wręczenie przez Senatora na ręce pani dyrektor szkoły flagi olimpijskiej z igrzysk w Pekinie.
Około godziny 15.00 Senator wraz z prezydentem Kruczkowskim zaprosili pana Korzeniowskiego na Halę Lekkoatletyczną w Wałbrzychu przy ul. Fryderyka Chopina gdzie odbyła się mini konferencja prasowa.

    


01.10.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2008/2009 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa. Program uroczystości rozpoczął się sprawozdaniem ustępującego JM Rektora prof.zw.dra hab. Czesława P.Dutki, następnie przekazanie insygniów władzy JM Rektor prof.zw.dr hab. Elżbiecie Lonc. Po czym nastąpiło uhonorowanie tytułem "Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof.,zw.dra hab. Czesława P. Dutki oraz Henryka Gołębiewskiego, Posła na Sejm RP. Odbyła się również immatrykulacja studentów I roku oraz wręczenie listów gratulacyjnych absolwentom następnie wystąpienie przewodniczącej Samorządu Studenckiego, P. Darii Mleczarek. Na zakończenie prof. dr hab. Mirosława Nowak -Dziemianowicz poprowadziła wykład inauguracyjny "Między wyuczoną bezradnością a poczuciem sprawstwa, próby ratowania edukacji".

30.09.2008
Senator RP został zaproszony na uroczyste podsumowanie konkursu "Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne w powiecie wałbrzyskim". Zgłoszono 19 gospodarstw z terenu gmin: Walim, Mieroszów, Głuszyca, Jedlina - Zdrój Wałbrzych, Czarny Bór, oraz Stare Bogaczowice.
Starostwo powiatowe przy współudziale Powiatowego Zespołu Doradców w Wałbrzychu po raz dziesiąty zorganizowało wyżej wymieniony konkurs
w powiecie wałbrzyskim. Dokonano oceny gospodarstw uwzględniając m.in. : estetykę pomieszczeń, ich funkcjonalność , zagospodarowanie terenu, prowadzone modernizacje i remonty w szczególności w tych gospodarstwach.. W tegorocznym konkursie dużą grupę stanowiły gospodarstwa z produkcją rolniczą dla których agroturystyka jest dodatkowym źródłem dochodu, co pozwoliło wyłonić laureatów w dwóch kategoriach - kwaterodawców i prowadzących gospodarstwo rolne.

27.09.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w obchodach 60-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. Uroczystość zorganizowano również z okazji 100-lecia wzniesienia budynku, w którym mieści się liceum. Wałbrzyskie liceum jest jedną z najlepszych szkół w kraju. Obecnie klasyfikowana jest na drugim miejscu na Dolnym Śląsku. Z tych murów wyszli między innymi: wojewodowie, prezydenci, biskupi, szefowie wielkich firm, znani politycy. O godz 9.30, po uroczystej mszy w kościele pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów absolwenci, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli ulicami miasta do szkoły przy al. Wyzwolenia, gdzie w auli odbyła się akademia.

26.09.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystości nadania Pijalni Wód Mineralnych "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A certyfikatu ISO. Program uroczystości obfitował w wiele atrakcji. Goście uczestniczyli wpierw w części artystycznej, następnie odbyła się ceremonia nadania certyfikatu, obejrzeli wystawę "Szczawieński kurort przed wiekiem". Uroczystości zostały zwieńczone bankietem.

24-25.09.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 18 posiedzeniu Senatu na którym rozmawiano m. in. prawie o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, o zmianie ustawy o ochronie przyrody, w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej , w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, o zmianie ustawy o izbach morskich, o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Odbyło się również drugie czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

23.09.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej podczas którego rozmawiano m.in. na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 • Odbył się 19 posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podczas którego członkowie komisji rozpatrywali wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

22.09.2008
"Nauka- praktyka-praca" pod takim tytułem została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną konferencja prasowa. Patronat Honorowy nad tym spotkaniem objął Senator RP Roman Ludwiczuk. Konferencja został zorganizowana w celu zaprezentowania nowych możliwości aktywizacji miejscowej ludności, która boryka się z trudnościami otrzymania odpowiedniego zatrudnienia. Zostały określone również warunki współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z lokalnymi przedsiębiorcami.

18-20.09.2009
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w obchodach 15-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej "Nadzieja" w Ułan- Ude. Ułan- Ude jest stolicą Republiki Buriacji. Od 1993 roku w Ułan- Ude działa Stowarzyszenia Kultury Polskiej "Nadzieja", które liczy ponad 200 członków. "Nadzieja" organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych; obchody "Dnia Polonii", wystawy malarstwa i rękodzieła miejscowych artystów pochodzenia polskiego. Przy stowarzyszeniu działają zespół wokalny "Nadzieja" i młodzieżowa grupa folklorystyczna. Ważnym wydarzeniem dla dzieci i młodzieży polonijnej są uroczystości na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Stowarzyszenie organizuje również Szkołę Letnią Kultury i Języka Polskiego nad Bajkałem. Dotychczas przeprowadzono dwie konferencje naukowe "Polonia na Syberii", "Polski ślad w historii i kulturze Syberii". Od 1996 roku wydawany jest Almanach "Polacy w Buriacji" (wyszło 6 tomów), a od 2000 roku gazetka "Pierwsze Kroki", informująca o ważnych wydarzeniach życia polonijnego w Ułan-Ude. Członkowie organizacji co roku wyjeżdżają do miejscowości Miszycha, gdzie przed pomnikiem ofiar powstania zabajkalskiego składany jest hołd powstańcom. Stowarzyszenie organizuje również akcje charytatywne dla najbiedniejszych, współdziałając z kościołem p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i proboszczem parafii ks. Adamem Romaniukiem oraz siostrami zakonnymi, które prowadzą szeroką działalność edukacyjną. W podziemiach kościoła zorganizowano świetlicę, do której przychodzą dzieci z ubogich rodzin.

17.09.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z Janem Winterem dyrektorem Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Spotkanie dotyczyło tematyki związanej z zapobieganiem klęskom żywiołowym, zwłaszcza powodzi, minimalizowaniem skutków w razie ich wystąpienia, szacowaniem strat oraz odbudowy zniszczeń powstałych przede wszystkim w infrastrukturze powiatowej, głównie drogowej. Rozmowa była bardzo owocna. Jan Winter wkrótce odwiedzi Wałbrzych, by ocenić potencjalne zagrożenia w naszym powiecie i by móc skutecznie im przeciwdziałać.

15.09.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk spotkał się z dyrektorami oraz nauczycielami szkół powiatu wałbrzyskiego. Spotkanie związane było przede wszystkim z II-gą edycją Szkolnej Ligi Koszykówki. Omówiono również sytuacje szkolnictwa w powiecie wałbrzyskim.

14.09.2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczyste obchody Dożynek Gminnych we wsi Kostrza. Po uroczystej mszy świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, Misterium Chleba oraz wręczenia dyplomów za prezentacje wieńca dożynkowego. Na uczestników czekały występy zespołów ludowych- Kostrzynie, Goczałkowanie, Olszaniacy, występ chóru ze Stanowic, uczniów PSP z Kostrzy oraz wokalistki Doroty Czekało. Gwiazdą wieczoru był "Tercet Egzotyczny". Występy zostały uwieńczone zabawą taneczną i poczęstunkiem.
 • Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczyste Dożynki Wojewódzkie Dolnego Śląska na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Żmigrodzie. Podczas święta plonów samorząd reprezentowali marszałek Marek Łapiński i wicemarszałek Tadeusz Drab. Uroczyste obchody święta plonów rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego oraz Msza Święta. Następnie po tradycyjnym ceremoniale dożynek, nastąpiło Misterium chleba. Nie mogło również zabraknąć tradycyjnego już konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Dodatkowymi atrakcjami dożynek były stoiska informacyjno - konsultacyjne oraz sektora rolniczego, pokaz tańca towarzyskiego, ekspozycje wiosek tematycznych i produktów lokalnych z Doliny Baryczy oraz wystawy sprzętu rolniczego. Wystąpił zespół Sumptuastic oraz kabaret neo- nówka. Gwiazdą wieczoru był Stachursky. Obchody tegorocznego święta plonów zakończyła zabawa taneczna do białego rana.

13.09.2008
W sobotę odbyła się II Pielgrzymka Platformy Obywatelskiej do bazyliki Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Na pielgrzymów czekały liczne atrakcje m.in. zwiedzanie bazyliki, projekcja filmu "Krzeszów - perła europejskiego baroku", koncert filharmonii dolnośląskiej, poczęstunek. Pielgrzymi uczestniczyli we mszy pod przewodnictwem kardynała Gulbinowicza i biskupa Cichego.
W pielgrzymce wzięli udział liczni pielgrzymi z Wałbrzycha z władzami miasta na czele.

10.09.2008
Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej na którym rozmawiano m. in. na temat pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, finansowania wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych w celu ustanowienia programu "owoce w szkole", rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się, w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej, prawnej ochrony wzorów.

07.09.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na Sowiogórskie Dożynki Powiatowe na stadionie w Bożkowie. Organizatorem Dożynek była Gmina Wiejska Nowa Ruda. Oprócz uroczystości kościelnych, tradycyjnego ośpiewania wieńców dożynkowych, a także przemarszu korowodu i konkursów (najlepszy wieniec, wiązanie snopka, toczenie opony ciągnika) odbyły się także koncerty. Gwiazdą wieczoru niewątpliwie był DANZEL. Zaprezentowali się także takie zespoły jak Spaceman i Miami Coke. Impreza zakończyła się około godziny 22:00 pokazem sztucznych ogni.

06.09.2008
W Dziećmorowicach odbył sie II Festiwal Sera. Impreza odbyła się pod Patronatem Pana Senatora Romana Ludwiczuka oraz Pani Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. Tak jak w roku ubiegłym tak i tym organizatorami byli CKiT w Walimiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu. Impreza rozpoczęła się od przywitania wszystkich zgromadzonych gości, po czym nastąpiła degustacja potraw z sera oraz zaprezentowanych win, były liczne występy zespołów lokalnych a także występ Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych - tańce rzeszowskie, lubelskie, sądeckie. O 16:40 ogłoszone zostały wyniki na najlepszą potrawę z sera, następnie występ greckiego zespołu - nauka podstawowych kroków tańców greckich, był też konkurs wiedzy na temat Mitologii Greckiej i Grecji a także zabawy ( piosenki greckie i biesiadne ), pokaz sztucznych ogni i wiele innych atrakcji.


1.09.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w uroczystej Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2008/2009, która odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 5 (ul. Wańkowicza 13, Biały Kamień). O godz. 12:00 nastąpiło powitanie uczestników uroczystości, po czym wprowadzono poczet sztandarowy szkoły oraz odśpiewano hymn państwowy. O 12:15 wystąpił Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski i odśpiewano pieśń szkoły, wyprowadzono poczet sztandarowy , następnie wręczono stypendia Prezydenta Miasta I i II st. Na zakończenie uroczystości uczniowie PG 5 przedstawili program artystyczny.


1.09.2008
Senator został drugi rok z kolei zaproszony na II Sesję Plenarną " Rola Polonii w Uzyskaniu Pomocy Przez Naród Polski od Społeczności Międzynarodowej w latach 1981-1989".
Honorowym gościem konferencji był Prezydent Polski na Uchodźstwie Pan Ryszard Kaczorowski. Organizatorem był Marszalek Województwa Lubuskiego. Prelegentami byli między innymi: prof.dr hab. Jan Ciechanowski( Uniwersytet Wielka Brytania), prof.dr hab. Marian Wolański (Uniwersytet Wrocławski), Mirosław C Chojecki (Porozumienie Organizacji Wspierających "Solidarność"), Edward Klimczak (Uniwersytet Berliński), Ludomir Garczyński (historyk, Szwecja), Molarne Sagun (Węgry).

PLIK DO POBRANIA
  -  Przemówienie Senatora Romana Ludwiczuka (PDF)


31.08.2008
W niedzielę odbyła się rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. W uroczystości wziął udział Senator RP Roman Ludwiczuk. Obchody zainaugurowano mszą w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Królowej Sudetów w Krzeszowie, później uczestnicy ruszyli - Sudeckim Szlakiem Papieskim - do Wałbrzycha. Kolejnym punktem uroczystości był spektakl "Kwiaty Papieskie" w wykonaniu Teatru Wiliam - Es. Po spektaklu odbyło się spotkanie ze Stanisławem Rybickim z Krakowa, przyjacielem Papieża Jana Pawła II, uczestnikiem wspólnych wędrówek po Sudetach. Uroczystości zakończyły się, gdy złożono kwiaty pod obeliskiem "Solidarności" przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu.


31.08.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w festynie parafialnym pod hasłem "Pożegnanie Lata" przy ul. Kusocińskiego na Piaskowej Górze. Inicjatorem festynu była parafia Niepokalanego Poczęcia NMP oraz radna Renata Wierzbicka. Festyn obfitował w wiele atrakcji, między innymi: występy zespołów muzycznych, mecze piłki siatkowej i nożnej, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych.
Drużyna Senatora Romana Ludwiczuka okazała się najlepsza w turnieju siatkówki, jak i w rozgrywkach piłki nożnej, podczas których samorządowcy zmierzyli się z księżmi z wałbrzyskich parafii. Wszystkie ofiary zebrane podczas zabawy zostały przekazane na fundusz remontowy parafii.


30-31.08.2008
Na boisku przy Zespole Szkół Nr 8 w Wałbrzychu odbył się ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej "ALKATRAZ II Back 2 Back". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Senator RP Roman Ludwiczuk oraz Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Augustyn Skrętkowicz. Turniej organizowany jest przez wałbrzyską ekipę "Bad Company" przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz dyrekcji Zespołu Szkół nr 8. Jest to jeden z najlepszych i najpopularniejszych turniejów koszykówki ulicznej w naszym kraju. W rozgrywkach wzięło 12 drużyn z całej Polski, pierwsza runda w pierwszy dzień to były rozgrywki grupowe. W 3 grupach znajdowały się po 4 zespoły. Pierwsze dwa automatycznie przechodziły do następnej rundy i dwie z najlepszym bilansem z 3 miejsca. W drugi dzień odbyły się tzw. Finały inaczej mówiąc przegrywający odpada. O rozstawieniu drużyn w drugim dniu decydowały po pierwsze: liczba zwycięstw; po drugie: liczba zdobytych koszy.
Na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary i medale.

       


20.08.08
Senator RP Roman Ludwiczuk jako członek PKOL-u oraz prezes PZKosza wyleciał na Olimpiadę do Pekinu. Celem wizyty Senatora jest nie tylko kibicowanie polskim zawodnikom podczas rywalizacji sportowych, ale przede wszystkim promowanie Mistrzostw Europy w koszykówce, które mają się odbyć w Polsce w 2009 roku. Równie ważną intencją Senatora jest obserwowanie chińskiego zaplecza infrastruktury sportowej. Niektóre elementy można będzie bowiem wykorzystać podczas organizacji ME w koszykówce.

           


18.08.2008
Wygląda na to, że kilku wałbrzyszan znajdzie się w sierpniu na olimpiadzie w Pekinie.

Już podczas uroczystości w Książu na wspólne kibicowanie w stolicy Chin umawiał się senator Roman Ludwiczuk. Wybiera się do Pekinu jako prezes PZKosz., chociaż polska reprezentacja tam nie zagra. Ludwiczuk będzie nie tylko kibicował polskim sportowcom, ale promował ME koszykarzy, które za rok odbędą się w Polsce. Będzie podglądał także organizację imprezy, niektóre rzeczy będzie można wykorzystać przy koszykarskich mistrzostwach. W Książu umawiał się już na spotkanie z Rafałem Kaczorem.
- Wiesz, kiedy już walczysz, bo ja będę przez kilka dni i chętnie się na boks wybiorę, by ci pomóc w walkach o medal?- pytał Ludwiczuk.

WIĘCEJ ...  |


6 i 7.08.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 17 posiedzeniu Senatu na którym rozmawiano m. in. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą, o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w sprawie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie, o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach, o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

28.07.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk przyjął patronat honorowy II Ogólnopolskiego festiwalu Filmów Amatorskich "Biała Dama" . Impreza będzie trwała przez trzy dni na dziedzińcu zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Obecnie trwa selekcja nadesłanych filmów. Publiczności pokazane zostanie 10 produkcji przez dwie noce 1 i 2 sierpnia. Seanse pod gołym niebem rozpoczną się o godz. 21:00. Twórca najlepszego filmu otrzyma 1000zł nagrody. W tym roku przed pokazami filmów 1 i 2 sierpnia od godz. 18:00 do 21:00 odbędzie się Przegląd Piosenki Turystycznej. Na zakończenie poznamy zwycięzców festiwalu filmowego i będzie można obejrzeć trzy najlepsze produkcje.

23.07.2008 i 24.07.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 16 posiedzeniu Senatu na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", o zmianie ustawy - Prawo budowlane, o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Odbył się również wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz zmiana w składzie komisji senackiej.

23.07.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym spotkaniu Komisji Spraw Unii Europejskiej na którym rozmawiano m. in. na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz wniosku w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej.

22.07.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 17 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą podczas którego odbyło się rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zostały omówione projekty internetowych szkół nauczania języka polskiego oraz projekty priorytetów i kierunków opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2009.

21.07.2008
Senator RP Roman Ludwiczak został zaproszony na uroczystość obchodów 89 rocznicy powołania Policji. Ceremonia odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Na uroczystość przybyli: m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Bogdan Zuba , J.E. biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej Adam Bałabuch,
Starosta powiatu wałbrzyskiego Augustyn Skrętkowicz, reprezentujący Wałbrzych wiceprezydent Mirosław Bartosik, burmistrzowie i wójtowie wszystkich miast i gmin naszego powiatu oraz 118 policjantów , odbierających w tym dniu nominacje na wyższe stopnie zawodowe. Następnie odbyła się dekoracja zasłużonych policjantów odznaczeniami resortowymi. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie rozporządzeń ministra administracji o awansach dla policjantów. Kulminacją uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Bogdana Zubę.

19. 07. 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk po raz kolejny został patronem honorowym w Mistrzostwach Polski w Drezynowaniu ( Gmina Walim). Impreza trwała dwa dni i w tym roku odbyła się w stylu country.

17.07.008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej na którym zostały omówione procedury związane z kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Podczas posiedzenia rozmawiano również na temat przygotowań Rządu do polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r.

10.07.2008 i 11.07.2008
Odbyło się 15 posiedzenie Senatu na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w sprawie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego, w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r, w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odbyło się odwołanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, oraz trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

10.07.2008
Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej na którym rozmawiano m. in. na temat projektu Rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, wniosku w sprawie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podziału na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji, wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

9.07.2008
Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą podczas którego rozmawiano na temat informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat likwidowanych placówek dyplomatyczno-konsularnych, informacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na temat cmentarza wojennego na Monte Cassino. Podczas posiedzenia zostało odczytane również sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z pobytu w Katanii w dniach 11-16.06.2008, oraz rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

03.07.2008
W dniu 03.07.2008r dwudziestu trzech chłopców z wałbrzyskich szkół podstawowych wróciło z Festiwalu Minikoszykowki Koszalin 2008 organizowanego przez Polski Związek Koszykówki. Lokalnym organizatorem i sponsorem tego letniego wypoczynku była Fundacja Zielone Wzgórze oraz Senator RP Roman Ludwiczuk. Młodzież która wyjechała do Koszalina, to uczestnicy Szkolnej Ligii Koszykówki 2007/2008.

WIĘCEJ ...  |


30.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony na uroczystość obchodów 10-lecia WORD-u (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego), która odbyła się w Sali balowej Zamku Książ w Wałbrzychu. Dyrektor Word powitał gości, po czym odsłuchano wystąpień Pana Tadeusza Jarmuziewicza- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Zbigniewa Chlebowskiego, Posła na Sejm RP, wystąpienie Pana Marka Łapińskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz mł.insp. Mariusza Mikosa, Naczelnika wydziału Ruchu drogowego KWP we Wrocławiu - Informacji o stanie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Dolnym Śląsku. Po wystąpieniach nastąpiło wręczenie podziękowań okolicznościowych. Imprezę zakończono uroczystym bankietem.

25 i 26.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 14 posiedzeniu Senatu na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym, o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych, o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o rachunkowości, stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku, w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Odbyło się również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, drugie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, trzecie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

25.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym spotkaniu Komisji Spraw Unii Europejskiej na którym rozmawiano m. in. na temat wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych

24.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podczas którego członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Odbyło się również rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

24.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Prezydentem Miasta Wałbrzycha Piotrem Kruczkowskim uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystki. Podczas spotkania omawiano sprawy związane z pozyskiwaniem środków na rozbudowę obiektu sportowo- rekreacyjnego przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu oraz budowę boisk wielofunkcyjnych w Wałbrzychu w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". W tym dniu również odbyło się spotkanie, które miało miejsce w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmowy dotyczyły doprecyzowania terminów rozpoczęcia budowy obwodnicy oraz procedur z tym związanych. Wstępnie ustalono, że prace budowlane rozpoczną się na przełomie 2009/2010.

22.06.2008
W dniu 22.06.2008r dwudziestu czterech chłopców z wałbrzyskich szkół podstawowych wyjechało na Festiwal Minikoszykowki Koszalin 2008 organizowanego przez Polski Związek Koszykówki. Lokalnym organizatorem tego letniego odpoczynku jest Fundacja Zielone Wzgórze oraz Senator Roman Ludwiczuk. Młodzież która wyjechała do Koszalina, to uczestnicy Szkolnej Ligii Koszykówki 2007/2008.
Wszelkie koszty pobytu dzieci ponosi Fundacja, a środki pozyskano od lokalnych sponsorów.
W Koszalinie na młodzież czeka wiele atrakcji. Oprócz codziennych rozgrywek sportowych z 30 drużynami z całej Polski będą oni korzystać z kąpieli morskich, rejsu statkiem, oraz wielu innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. W dniu 23.06.2008 Senator Roman Ludwiczuk jako Prezes Polskiego Związku Koszykówki uroczyście otworzył Festiwal w Koszalinie.
     

18.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej, na której rozmawiano na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych

17.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk oraz przedstawiciele firm związanych z górnictwem odkrywkowym spotkali się w Warszawie w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznej z dyrektorem Henrykiem Jackiem Jezierskim oraz Piotrem Buchwaldem - Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Rozmowy związane były z pracami nad zmianą ustawy o Okręgowych Urzędach Górniczych. Według projektu zmian Urzędy te miały by bardzo ograniczone kompetencje co w znaczny sposób utrudniało by prace w górnictwie odkrywkowym. Po rozmowie z Senatorem oraz gośćmi dyrektor Jezierski oraz prezes Buchwald stwierdzili, że uwzględnią ich argumenty przy pracach legislacyjnych i są duże szanse na to, że zostaną dotychczasowe kompetencję Okręgowych Urzędów Górniczych utrzymane.

16.06.2008
Na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II Senator RP Roman Ludwiczuk wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom". Na spotkaniu pod hasłem "POCZYTAJ MI TATO" Senator przeczytał bajkę filozoficzną pt. "Pociągaj za sznur".

WIĘCEJ ...  |


16.06.2008
W Zamku Książ odbyła się V Akademia Muflonów "Inwestuj w siebie - szkolenia i promocja w nowoczesnej firmie". Podczas akademii Senator RP Roman Ludwiczuk, tradycyjnie jak co roku był prelegentem. Tegoroczne wystąpienie Senatora dotyczyło szkolenia pracowników i doskonalenia ich umiejętności w nowoczesnej firmie.
Akademia to forum wymiany praktycznych doświadczeń wałbrzyskich przedsiębiorców, polityków i samorządowców. Tematy poruszane podczas Akademii powiązane są przede wszystkim z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw i mają często mocny związek z regionem wałbrzyskim. W ubiegłych latach odbyły się cztery edycje bezpłatnych szkoleń.

WIĘCEJ ...  |


11.06.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk objął tytułem Patrona Honorowego uroczystość Głuszyckiego Festiwalu Nauki, który był uwieńczeniem projektu "Niech żyje Bal - uczymy się działać". Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiego programu Równać Szanse - Konkurs Grantowy organizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Powołanie grupy BAL(Bloku Aktywnych Liderów) jest pragnieniem przywrócenia dobrych tradycji kulturotwórczych, jakie mogą pełnić organizacje pozarządowe. Celem projektu jest zwiększenie podmiotowości młodzieży w gminie i wyrównanie ich szans edukacyjnych w systemie pozaszkolnym. Ma to wpłynąć na rozwój tych umiejętności, których środowisko małomiasteczkowe i wiejskie nie stymuluje w dostateczny sposób a może dać im pewność siebie i wiarę, że można planować własną karierę szkolną i odnosić sukcesy bez względu na miejsce zamieszkania.

07.06.2008
Senator Roman Ludwiczuk objął patronat honorowy podczas obchodów jubileuszu Polskiego Związku Kynologicznego.
Z przyjemnością przyjął to zaproszenie, gdyż sam jestem miłośnikiem psów i z szacunkiem odnosi się do wszystkich organizacji , które statutowo mają na celu ochronę zwierząt w Polsce.
Ponieważ od niedawna uznaje się rok 1938 za datę powstania w Polsce Kennel Klub, to obchodzono 70 -lecie działalności Związku. Senator złożył na ręce Zarządu oraz wszystkim jego członkom życzenia z okazji wspaniałego jubileuszu w imieniu wszystkich właścicieli psów oraz własnym.

04 i 05 czerwca 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 13 posiedzeniu Senatu, na którym rozmawiano na którym rozmawiano m. in. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r., odbyło drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2007 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

04.06.2008

Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii na której rozmawiano m. in. na temat: projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego formę dokumentu laissez-passer wydawanego członkom i pracownikom instytucji, wniosku w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.


2.06.2008

Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony jako prelegent do udziału w VII Międzynarodowym Forum Gospodarczym " Wielokulturowość - dziedzictwem Europy" odbywającym się w Szczawnie Zdroju. Jednym z celów było promowanie Ziemi Wałbrzyskiej poprzez propagowanie lokalnej kultury
i tradycji, Poprzez swój międzynarodowy charakter, Festiwal Wielu Kultur stwarza warunki do nawiązywania współpracy z instytucjami, firmami, organizacjami, nie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznym.


01. 06. 2008

W niedzielę 1 czerwca przypadła główna część obchodów Dni Podzamcza. Wśród licznych imprez i atrakcji mogliśmy zobaczyć tradycyjny mecz piłkarski: samorządowcy (Czarni)- Politycy (Niebiescy). Spotkanie rozpoczęło się od dwóch efektownych goli strzelonych przez Senatora Romana Ludwiczuka, ale cały mecz wygrała drużyna Samorządowców. Kulminacja Dni Podzamcza udała się znakomicie.


30.05.2008
 • Senator Roman Ludwiczuk wziął udział w Gali Olimpijczyków, która odbyła się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Podczas uroczystości Senator został nagrodzony przez społeczność szkolną pamiątkowym dyplomem oraz statuetką Przyjaciela Szkoły za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły i dzieci. Senator wręczał młodym, uzdolnionym sportowcom puchary i medale za ich osiągnięcia.
 • Senator RP Roman w kwietniu został członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

29.05.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu nowej lakierni Poland Investments w Wałbrzychu. Firma została powołana "do życia" jako nowy podmiot gospodarczy działający na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyodrębniony ze struktury organizacyjnej "WAMAG S.A." Firma "córka" przejęła od macierzystej spółki wieloletnie doświadczenie w branży lakiernictwa lakierniczego, jak również doświadczoną kadrę pracowniczą. Posiadana wiedza w połączeniu z wysokorozwiniętym zapleczem technologicznym przy jednoczesnym nacisku na ochronę środowiska naturalnego, stawia spółkę w gronie najnowocześniejszych firm w branży pokryć antykorozyjnych.

26. V. 2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony i uczestniczył w konferencji, która odbyła się w zamku Książ a dotyczyła "Decentralizacji zadań publicznych szansą dla rozwoju lokalnego i regionalnego".

23. V. 2008
Senator uczestniczył w Zjeździe Rycerzy 2008 na zaproszenie Michaela księcia Biron'a von Craland'a - Kemandatora Śląskich Joannitów oraz Klais'a von Foerster'a - Pełnomocnika Joannitów do działań na Śląsku. W swoim wystąpieniu Senator wyraził ogromny podziw dla najstarszego Zakonu Joannitów, za ich kilkudziesięcioletnią pracę niesienia pomocy potrzebującym ludziom (szczególnie tym żyjącym w krajach Trzeciego Świata). Wyraził również swoje ogromne uznanie do pomysłu utworzenia w Wałbrzychu Międzynarodowej Akademii Młodych.

21. V. 2008
Senator spotkał się z prezesami i dyrektorami lokalnych przedsiębiorstw takich jak AlbaWałbrzych, Ronal oraz Toyota Motor Manufakturing Poland w Wałbrzychu. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej przedsiębiorstw oraz ich potrzeb i problemów.

20. V. 2008
Pan Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na Otwarcie Sezonu Agroturystycznego organizowanego przez Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym u "Rodaka".

16-17. V. 2008
Senator Roman Ludwiczuk objął patronat honorowy nad imprezą XI Pierwszego Rajdu Szlakiem Martyrologii oraz Młodzieżową Sesją Naukową w Walimiu ( Centrum Kultury i Turystyki). W programie były takie atrakcje jak: przemarsz trasą martyrologii, ognisko, śpiew, projekcje, konkursy.

14 i 15.05.2008 r.,
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 11 posiedzeniu Senatu RP, na którym rozmawiano m. in. o prawie ochrony środowiska, o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

14.05.2005
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej na której rozmawiano m. in. na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie w celu uaktualnienia jej załącznika oraz rozpatrywano wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych
 • Senator wraz z Prezydentem Miasta Wałbrzycha Panem Piotrem Kruczkowskim spotkali się w Warszawie ze Stanisławem Gawłowskim, wiceministrem Środowiska. Rozmowy dotyczyły problematy ochrony środowiska. Pan prezydent zaprosił ministra do Wałbrzycha celem pokazania terenu ziemi wałbrzyskiej, przyrody oraz infrastrukturę, oraz omówienia lokalnej problematyki. Minister przyjął zaproszenie, trwa ustalanie terminu przyjazdu.
 • Senator wraz z Prezydentem Miasta Wałbrzycha Panem Piotrem Kruczkowskim uczestniczyli w spotkaniu z Panem Adamem Fronczakiem, wiceministrem Zdrowia. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji zdrowia w Polsce, założeniach reformy zdrowia, sytuacji placek zdrowia oraz jej pracowników.

13.05.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na której rozmawiano na temat wyboru zastępcy przewodniczącego komisji oraz rozpatrzenia wniosków o zlecenie zadań państwowych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

07-08.05.2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 11 posiedzeniu Senatu RP, na którym rozmawiano m. in. uznanie bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków, o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na temat ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na temat prawa atomowego, kodeksu cywilnego, o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku.

5.05.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w spotkaniu dotyczącym budowy Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński oraz prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski podpisali porozumienie o współpracy przy tworzeniu Parku Przemysłowego. W uroczystości wzięli również udział Janusz Seńczuk z Sudeckiego Związku Pracodawców, Sławomir Hunek z Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Mirosław Greber - WSSE Invest-Park oraz Janusz Molenda z Cechu Rzemiosł Różnych. Park Przemysłowy zostanie zlokalizowany w północno - wschodniej części Wałbrzycha w dzielnicy Poniatów. Będzie obejmował obszar inwestycyjny przeznaczony na działalność małych i średnich przedsiębiorstw a podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości w Wałbrzychu i regionie oraz powstania nowych miejsc pracy.

5.05.2008
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z panią Prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Beatą Szczepankowską. Spotkanie związane było z sytuacją w lecznictwie sanatoryjnym. Rozmowy dotyczyły wykonania wielu prac modernizacyjnych, zakresu zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury w celu sprostania m.in. wymogą unijnych przepisów w zakresie sanitarnym, przeciwpożarowym, bezpieczeństwa i higieny pracy. Sanatorium wskazuje na potrzebę natychmiastowej modernizacji obiektów uzdrowiskowych, przy czym wartość planowanych zadań inwestycyjnych, mających na celu doprowadzenie obiektów do standardów europejskich oraz rozszerzenie oferty usług, zdecydowanie wykracza poza zdolności spółek do samofinansowania działalności rozwojowej. Niski standard ich bazy sanatoryjno- hotelowej nie pozwoli, w dłuższej perspektywie czasowej, na skuteczne konkurowanie spółek uzdrowiskowych Skarbu Państwa z podmiotami oferującymi usługi spełniające standardy zachodnioeuropejskie.
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z Ireną Gardzielewską, Głównym Specjalistą ds. Obsługi i Marketingu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Rozmowy dotyczyły możliwości pozyskania środków finansowych na modernizację widowni w teatrze.

3.05.2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w obchodach 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ul. Kopernika, al.Wyzwolenia, pl. Grunwaldzkim, ul. Słowackiego, ul. Gdańską, Rynkiem, ul. Moniuszki do kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta , po czym nastąpił przemarsz ulicami Wałbrzycha pod Pomnik Niepodległości. Prezydent Miasta Wałbrzycha wygłosił przemówienie, a następnie złożono wieńce pod pomnikiem. Uroczystość zakończono Przemarszem pocztów sztandarowych i uczestników na pl. Magistracki pod Ratusz.

26 .04. 2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu - Świat bez barier pod hasłem "Pochwycić Tęczę", w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu.

26. 04. 2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony jako Gość Honorowy na obchody Święta Ziemi pt. "Na Brzegu Jeziora" w Walimiu. Impreza obfitowała w ile atrakcji: występy zespołów taneczno- muzycznych, konkurs wiedzy ekologicznej, prezentacja wystawy dotyczącej edukacji ekologicznej. Kulminacyjnym punktem imprezy był konkurs oczyszczania brzegu jeziora walimskiego.

25.04.2008
Senator był inicjatorem spotkania dotyczącego drugiej edycji Szkolnej Ligii Koszykówki. W rozmowach uczestniczyli :wiceprezydent miasta Wałbrzycha pan Piotr Sosiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pani Alina Piątkowska, prezes MPK pan Ireneusz Zarzecki oraz prezes Fundacji Zielone Wzgórze pan Sebastian Borecki. Wstępnie ustalono listę szkół, które będą brały udział w kolejnej edycji, powiększenie ilości szkół o kolejne 4 gminne i 4 ponadgminne. Senator zaproponował również utworzenie w Wałbrzychu klasy gimnazjalnej o poszerzonych godzinach zajęć sportowych. Dopracowywano również szczegóły wyjazdu dzieci biorących udział w SLK na obóz sportowy w czerwcu tego roku.

24.04.2004
Senator RP spotkał się z młodzieżą gimnazjalną i rodzicami. Spotkanie dotyczyło propozycji utworzenia w Wałbrzychu usportowionej klasy gimnazjalnej o profilu koszykarskim.

23 i 24 kwietnia 2008 r.
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 10 posiedzeniu Senatu RP, na którym rozmawiano m. in. w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy zmieniającej ustawę dot. Kodeku Pracy, ustawy o zmianie ustawy dot. Kodeku Postępowania Cywilnego, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji. Nastąpiło również drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbyła się również debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009. Senatorowie otrzymali informacje od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczącą działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007.

18 kwiecień 2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej podczas której rozmawiano o: wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący produktów kosmetycznych oraz wniosku dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiej i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych, wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, wniosku rozporządzenia Rady dotyczące dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim w okresie od 2008 r. do 2011 r. Omawiano także Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów.
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej odbyło się również spotkanie z panią Margot Wallström- Komisarzem ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikowania.

17.04.2008
Pan Senator spotkał się z młodzieżą studencką. Rozmowy dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości w Wałbrzychu oraz dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku.

12-14.04.2008
W dniach 12 - 14 kwietnia 2008 roku wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przebywał z roboczą wizytą w Londynie.
Bezpośrednim powodem wizyty senatora Romana Ludwiczuka, była konferencja p.t. " Formy społecznej pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii ze strony środowisk polskich i organizacji działających w tym kraju". Organizatorem konferencji był Konsul Generalny w Londynie, a uczestnicy spotkali się w Ognisku na 55 Exhibition Road w Londynie. Najważniejszym celem konferencji w której uczestniczyli:
 • Fundacja Barka UK
 • Enfield Citizens Advice Bureau
 • East European Advice Centre
 • Poland Street - Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii
 • Polish City Club
 • Polish Professionals in London
 • Polish Psychologists' Club
 • Polska Macierz Szkolna
 • Fundacja Solidarni
 • Wybieram.pl.
 • Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
 • Grażyna Czubińska -Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie
 • Anna Majcherek - Brodway Centre

była prezentacja zebranym swojej organizacji lub podjętej inicjatywy, profilu działania i realizowanych projektów. Ważnym elementem spotkania było nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami w celu wspólnego działania w ramach określonych inicjatyw, wymiany doświadczeń wynikających z wdrażanych przedsięwzięć i wykorzystania efektu synergii w ich realizacji. Jednym z efektów konferencji miała być próba stworzenia narzędzia służącego do prostego i skutecznego przekazywania bieżącej informacji o podejmowanych inicjatywach, oraz do efektywnej komunikacji przydatnej w realizacji konkretnych projektów.

W drugiej części wizyty delegacja Senatu RP odwiedziła Polską Szkołę Sobotnią w dzielnicy Croydon- Crystal Palace. Szkoła ta istnieje od 57 lat, mieści się przy Polskim Ośrodku Społecznym w południowym Londynie. Od 2004 roku o miejsca w szkole dla swoich dzieci ubiegali się Polacy przebywający w Londynie i liczba uczniów powiększyła się ze 110 do 260. Aby zapewnić bezpieczne warunki dla uczących się dzieci i dostosować obiekt do nowych przepisów przeciwpożarowych i bhp należy dokonać wymiany instalacji elektrycznej oraz zainstalować nowoczesny system przeciwpożarowy. Uznając zasadność tych potrzeb Prezydium Senatu RP udzieliło dotacji na ten cel.

            


10 kwiecień 2008
Senator Roman Ludwiczuk spotkał się ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem. W spotkaniu brali udział również prezydent Piotr Kruczkowski oraz poseł Zbigniew Chlebowski Rozmowy dotyczyły budowy zachodniej części obwodnicy w Wałbrzychu. Minister obiecał, że w tym roku ma zostać ukończona dokumentacja, na która są już pieniądze ok. 5 milionów zł z Generalnej Dyrekcji Dróg. Sama budowa ma ruszyć za kolejne 12 miesięcy. Środki na tę inwestycję - według różnych szacunków do 300 do 500 milionów złotych - mają zostać wpisane do budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 2009 rok.

10 kwiecień 2008
 • Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 9 posiedzeniu Senatu, na której rozmawiano m. in o: ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, zmianie ustaw dotyczących: kodeksu spółek handlowych, radiofonii i telewizji, postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmiany w składzie komisji senackich oraz o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r., wyborze Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
 • Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej podczas której rozmawiano o: Komunikacie Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  i Komitetu Regionów, wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej SOLVENCY II, wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych. Ponad to Senator miał wystąpienie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4 kwiecień 2008
W piątkowy wieczór, w Zamku Książ odbył się jubileuszowy X już finał Plebiscytu Gospodarczego "Muflony 2007". Wśród zaproszonych gości był obecny Senator Roman Ludwiczuk, który został nagrodzony przez redakcję Nowych Wiadomości Wałbrzyskich statuetką Przyjaciel Wiadomości.

2 kwiecień 2008
Senator został zaproszony na obchody III Dnia Pojednania i Pokoju, na terenie Publicznego Gimnazjum na 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Uroczystość rozpoczęła się Inauguracją spotkania "Kwiaty dla Jana Pawła II- pamięć, wdzięczność, nadzieja" po czym nastąpiło wspólne wysłuchanie nauczania Jana Pawła II a następnie przygotowanie elementów mega laurki. Obchody zakończyły się wręczeniem nagród oraz podsumowaniem spotkania.

02.04.2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w ósmym posiedzeniu Senatu, na którym omawiano temat ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

31.03.2008
Senator Roman Ludwiczuk został zaproszony na dolnośląskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, które w tym roku odbyły się w Wałbrzychu. Jak zwykle obchody były okazją do przyznania dorocznych teatralnych nagród marszałka województwa w siedmiu kategoriach. W kategorii "najciekawsze wydarzenie teatralne roku 2007" nagrodę zdobył Teatr Modrzejewskiej w Legnicy za I Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Miasto".
Za najciekawszą rolę żeńską nagrodę otrzymała Monika Fronczek, młoda aktorka wałbrzyskiego zespołu, Gwiazdka w najlepszym przedstawieniu roku "Był sobie Polak, Polak, Polak, i diabeł" Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki (w kategorii "spektakl roku" nominowane były także legnickie "Dziady" w reżyserii Lecha Raczaka).
Wśród aktorów nagrodę wygrał wrocławianin z Teatru Polskiego Mariusz Kiljan za recitalo-spektakl, w którym interpretuje "20 najśmieszniejszych piosenek świata" (m.in. Brela, Młynarskiego, Osieckiej, Waligórskiego, ale też Presleya i Talking Heads).
Za debiut najwięcej uznania zdobył Jarosław Dziedzic (za rolę w "Śmierci człowieka-wiewiórki" w jeleniogórskim Teatrze im. Norwida).
Jury zdecydowało się też przyznać żółtą kartkę epizodom ostatniego sezonu, dlatego wyróżnienie w tej kategorii zdobyła ekipa techniczna spektaklu "Don Juan wraca z wojny" Teatru Polskiego z Wrocławia w reżyserii Izraelczyka Gadiego Rolla.
W siódmej kategorii "wyróżniający się pracownik techniczny teatru", do której kandydatów nominowali dyrektorzy dolnośląskich scen, nagrodę otrzymał Marek Iwanaszko z Teatru Polskiego we Wrocławiu (wśród nominowanych był mistrz oświetlenia z legnickiego teatru Władysław Sajda).

29.03.2008
W hali OSiRu w Świebodzicach odbył się Mecz Gwiazd SLK. Inicjatorem i współorganizatorem meczu był Senator RP Roman Ludwiczuk. Uczestnicy SKL mogli zaprezentować swoje umiejętność przed szerszą publicznością zgromadzoną na ostatnim meczu sezonu zasadniczego Górnika Wałbrzych. Młodym sportowcom kibicował również Senator. Koszykarze do składu Gwiazd zostali wybrani w drodze głosowania, które odbyło się na stronie internetowej www.slk.pl 

WIĘCEJ ...


27.03.2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w siódmym posiedzeniu Senatu, na którym omawiane były m. in. zmiana ustawy o Biurze Ochrony Rządu , ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, ratyfikacja Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, omawiane były Informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 roku, oraz drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. 

27.03.2008
Senator uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej, na której rozmawiano m. in o Propozycji dotyczącej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych, oraz omawiany był wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. 

25.03.2008
W Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie przedstawicieli organizacji polonijnych. Spotkanie miało na celu rozpoczęcie badań dotyczących roli Polonii w uzyskaniu pomocy przez Polaków od społeczności międzynarodowej w latach 1981-1989. Spotkanie uroczyście otworzył marszałek Krzysztof Szymański. Senator RP Roman Ludwiczuk został zaproszony do wygłoszenia przemówienia w związku z pełnioną funkcją Zastępcy Przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności Polaków za Granicą.

19.03.2008
Odbyła się w biurze Senatora Romana Ludwiczuka konferencja prasowa związana z organizacją drugiej edycji ogólnopolskiej akcji " Dzień Przedsiębiorczości" który w całej Polsce odbędzie się 3 kwietnia 2008 roku. Głównym organizatorem i inicjatorem tej akcji w Polsce jest Młodzieżowa Fundacja Przedsiębiorczości. Skierowana ona została do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W dniu 15 marca 2007 roku Senator był koordynatorem tej akcji w powiecie wałbrzyskim.

WIĘCEJ ...


19.03.2008
W dniu 19 marca 2008 roku odbył się finał I Wałbrzyskiej Szkolnej Ligii Koszykówki. Liga rozpoczęła się we wrześniu 2007 roku a jej pomysłodawcą i współorganizatorem był Senator Roman Ludwiczuk. W akcję zaangażowanych było 14 szkół Wałbrzyskich: 8 podstawowych oraz 6 gimnazjalnych; razem około 170 uczniów. W zawodach sportowych uczestniczyło również 14 zespołów cheerleaderek i uczniowskie kółka redakcyjne.

WIĘCEJ ...


14.03.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w podsumowaniu konkursu na "Piękną pisankę" i "Kultywowanie tradycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
           

10.03.2008
W siedzibie biura Senatora Romana Ludwiczuka odbyło się spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół, którzy biorą udział w Szkolnej Lidze Koszykówki. Podsumowane zostały dotychczasowe działania, pierwsze mecze półfinałowe oraz przygotowania do finału, który będzie miał miejsce 19-go marca na dużej hali OSiR-u. Ustalono również termin meczu gwiazd, które odbędzie się 29- go marca o godz. 15:30 w Ośrodku Sportu w Świebodzicach. Ustalono również na podstawie rocznego doświadczenia jakie zostaną wprowadzone zmiany w drugiej edycji SLK

10.03.2008
Gala Mistrzów Sportu była zorganizowana już po raz drugi. Jej odbiorcami są uczniowie szkół podstawowych z powiatu wałbrzyskiego, a kryteria ich wyboru to wyjątkowe osiągnięcia sportowe w różnych kategoriach sportowych oraz postawa wychowawcza i fair play.
Do uczestnictwa w Gali zgłosiło się 16 szkół, w tym 11 z gminy Wałbrzych. Każda szkoła zgłaszała do 6 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się pokazem multimedialnym 10 znanych polskich sportowców. Celem było ukazanie wzorcowych postaw sportowych. Następnie nastąpiło oficjalne wręczenie medali (około 100 uczniów). Medale były wręczane przez: Senatora RP Romana Ludwiczuka oraz koszykarzy JJKS Wałbrzych. Przy wręczaniu medali nauczyciele przedstawili krótką prezentację osiągnięć uczniów nagrodzonych. Potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu II Powiatowego Konkursu Plastycznego "Dyscypliny Sportowe- Koszykówka" oraz wręczenie nagród. Cała gala została zakończona częścią artystyczną, mini zawodami sportowymi i poczęstunkiem.
Organizatorami Gali byli: Senator RP Roman Ludwiczuk, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu oraz Fundacja Zielone Wzgórze.
Patronami Honorowymi byli: Starosta powiatu wałbrzyskiego Pan Augustyn Skrętkowicz, Prezydent miasta Wałbrzycha Pan Piotr Kruczkowski
Partnerami Biznesowymi byli: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o o, Hipermarket AUCHAN, Zakłady Koksownicze " Victoria" S.A, Śnieżka -Invest Sp. z.o o

10. 03. 2008
O godz. 10:00 w Biurze Senatora odbyła się konferencja prasowa, dotyczyła ona podsumowania konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie", II Młodzieżowej Gali Sportu oraz półfinałów i finałów Szkolnej Ligi Koszykówki.

8 marca 2008 roku
Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.

W dniu 8 marca 1910 roku na zjeździe w Kopenhadze z inicjatywy Klary Zetkin ustanowiono święto wszystkich kobiet. Po raz pierwszy święto to obchodzono 8 marca 1911. W Polsce szczególnie popularne w okresie PRL.
Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni powinni wręczać kobietom upominki, w PRL takim szablonowym upominkiem były goździk i rajstopy. W niektórych państwach, w których obchodzone jest to święto, odbywają się manifestacje feministek domagających się zrównania statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, a w szczególności w miejscu pracy.

W Republice Federalnej Niemiec od 1986 roku utarł się zwyczaj wręczania w tym dniu kobietom róż. W Polsce imprezy te określane są przez manifestujące kobiety mianem Manify.

Z okazji Dnia Kobiet chciałbym złożyć Paniom życzenia wszystkiego dobrego, mniej zmartwień i więcej słońca na co dzień, dużo siły do zmagań, mnóstwa powodów do radości i aby każdy kolejny dzień był dla Pań spełnieniem marzeń.


7 marca 2008 roku
Senator spotkał się z ministrem infrastruktury panem Cezarym Grabarczykiem. Rozmowy dotyczyły budowy obwodnicy zachodniej w Wałbrzychu. Głównym zadaniem obwodnicy będzie przejęcie i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta jak również odciążenie Szczawna Zdroju. W chwili obecnej zasadnym jest znalezienie sposobu sfinalizowania tego zadania celem zakończenia jego budowy. Dalsze trwanie tej sytuacji w przyszłości będzie powodem konieczności zwiększenia poziomu dofinansowania. Zakończenie budowy obwodnicy zachodniej Wałbrzycha w chwili obecnej to nie tylko problem społeczny dla mieszkańców tego regionu, to także istotny problem gospodarczy firm prowadzących tam działalność gospodarczą.

5 marca 2008 roku
 • Senator spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji gospodarczej Wałbrzycha, jego problemów oraz planów na przyszłość. Senator Roman Ludwiczuk zaprosił Pana Premiera, w imieniu swoim i prezydenta Miasta Piotra Kruczkowskiego , na ponowne odwiedzenie Wałbrzycha i jego okolic.
     
 • Senator uczestniczył w 6 posiedzeniu Senatu RP VII kadencji w dniach 6,7 marca. Na posiedzeniu omawiane były następujące tematy:
  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Drugie czytanie projektu uchwały w 250 rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.
 • Senator uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej na której omawiany był między innymi wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa. Rozpatrywany był wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

4 marca 2008 roku
 • W siedzibie biura Senatora Romana Ludwiczuka odbyło się na jego zaproszenie spotkanie z członkami Klubu Radnych PO. Rozmowy związane były z obecną sytuacją w radzie, koalicją oraz problemami miasta Wałbrzycha.
 • Senator spotkał się z dyrektorem Takaty panem Marcusem Ciupek. Dyrektor opowiadał o dynamicznym rozwoju firmy i problemami kadrowymi z jakimi się obecnie borykają . Pan Marcus zaprasza wszystkich chętnych do składania aplikacji na różne stanowiska pracy.

28 luty 2008
W auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości odbyła się I Wałbrzyska Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Organizatorami konferencji byli: Senator RP Roman Ludwiczuk, Zespół Szkół nr 8 w Wałbrzychu oraz Fundacja "Zielone Wzgórze".

WIĘCEJ ...


27.02.2008
Senator RP Roman Ludwiczuk wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jerzym Ignaszakiem spotkali się z Wiceministrem Ochrony Środowiska Stanisławem Gawłowskim Tematem spotkania była m. in. ogólna sytuacja ochrony środowiska na Dolnym Śląsku, rozwiązania problemu wydzielającego się siarkowodoru przy ul. Św. Józefa oraz koncesji poszukiwawczej związaną z wodami termalnymi. Rozmowy dotyczyły również nowych zasad dofinansowania inwestycji w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowiska (II etap) związany z modernizacją Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Wałbrzych. W imieniu Pana Prezydenta Piotra Kruczkowskiego i swoim, senator zaprosił pana Wiceministra Ochrony Środowiska Stanisława Gawłowskiego do wizyty w naszym regionie. Zaproszenie zostało przyjęte przez wiceministra, termin jest ustalany.

26 luty 2008

 • W biurze parlamentarnym Senatora Romana Ludwiczuka odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy trójstronnej na organizację I Wałbrzyskiej Konferencji "Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie". W spotkaniu wzięli udział: Roman Ludwiczuk, Prezes Fundacji "Zielone Wzgórze" oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 Pan Roman Głód.
   
 • W gabinecie Senatora odbyło się spotkanie z prezesem Fundacji "Zielone Wzgórze" Panem Sebastianem Boreckim oraz dziennikarzem Nowych Wiadomości Wałbrzyskich Panem Rafałem Piaseckim. Rozmowy związane były z organizacją półfinałów (4 oraz 11 marca) i finałów SLK (18 marca) oraz Meczu Gwiazd, który został ustalony na 29 marca na dużej hali OSiRu.
   
 • Senator spotkał się ze współorganizatorami Gali Sportu, organizowanej już po raz drugi w PSP 21 na Podzamczu. W tym roku około 100 uczniów z powiatu wałbrzyskiego odbierze medale za wyjątkowe osiągnięcia sportowe.
   
 • Senator spotkał się z Kanclerzem WWSZiP mgr Henrykiem Plackiem. Rozmowy dotyczyły aktualnych problemów z jakimi boryka się szkolnictwo wyższe w Polsce.
   
 • Senator zorganizował spotkanie, które odbyło się w przedsiębiorstwie ROL, i w którym uczestniczyły 4 wiodące firmy wałbrzyskie. Rozmowy dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości w Wałbrzychu oraz aktualnej sytuacji i funkcjonowania wałbrzyskich przedsiębiorstw i instytucji.
   
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z Burmistrzem Jedliny Zdroju Panem Leszkiem Orplem. Panowie rozmawiali o sytuacji uzdrowisk oraz o projekcie dotyczącym wód termalnych.
   
 • Senator spotkał się z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Wałbrzychu ks. Waldemarem Szczugłem. Spotkanie dotyczyło m. in remontu kościoła przy Pl. Kościelnym, kulturalnych zamierzeń, planów parafii oraz organizacji ośrodka młodzieżowego w dzielnicy Szczawienko.
   
 • Senator Roman Ludwiczuk spotkał się z dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego Panią Orianą Darowską- Malta. Rozmowy dotyczyły wcielenia liceum w struktury IV Liceum Ogólnokształcącego na Piaskowej Górze. Poruszony został również problem bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w nowym budynku. W obecnej szkole (na Podzamczu) są zlikwidowane bariery architektoniczne i przystosowane toalety.

22 lutego 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk zorganizował wraz z prezesem fundacji "Zielone Wzgórze" Sebastianem Boreckim i dyrektorem Zespół Szkół nr 8 Romanem Głodem briefing z udziałem wałbrzyskich mediów. Spotkanie dotyczyło konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" która odbędzie się po raz pierwszy w Wałbrzychu 28 lutego 2008 r. w Auli Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

WIĘCEJ ...


13 lutego 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na spotkaniu rozpatrywane były m. in wnioski dotyczące wspólnej organizacji rynków rolnych, koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a także w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Została też poruszona sprawa promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym.

6-7 lutego 2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w 5 posiedzeniu Senatu, na którym omawiane były m. in projekty ustaw dotyczące dróg publicznych oraz zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

5 lutego 2008
Senator uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Unii Europejskiej, na której rozmawiano m. in o Systemach Informacyjnych Schengen oraz o nielegalnym połowie ryb.
Senator był również obecny na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, gdzie rozpatrywano wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

30 stycznia - 4 lutego 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk przebywał na Wyspach Brytyjskich gdzie został delegowany w ramach członkostwa w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Spotkał się z mieszkającą tam Polonią, a także z organizacjami pozarządowymi i związkami.

WIĘCEJ ...


30 stycznia 2008
Senator uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych. W spotkaniu uczestniczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tematem rozmów obu komisji były priorytety polskiej polityki zagranicznej.

28 stycznia 2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w zorganizowanym przez niego spotkaniu Wałbrzyskiego Koła Przedsiębiorców Platformy Obywatelskiej w Sali Witrażowej Ratusza. Na spotkaniu byli również obecni właściciele największych hoteli i restauracji z powiatu wałbrzyskiego. Spotkanie dotyczyło sytuacji szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie z branży gastronomiczno- hotelarskiej. Jego celem było podjęcie działań w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku gastronomiczno-hotelarskiego powiatu wałbrzyskiego oraz propozycja zintegrowania działań z samorządami lokalnymi, pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy.

25 stycznia 2008
Senator spotkał się z prezesem Fundacji "Zielone Wzgórze" Panem Sebastianem Boreckim. Spotkanie dotyczyło organizacji II edycji Gali Mistrzów Sportu Szkół Podstawowych, nad którą patronat honorowy objął Senator Roman Ludwiczuk.

24 stycznia 2008
Senator Roman Ludwiczuk spotkał się ze Starostą Powiatu Wałbrzyskiego Panem Augustynem Skrętkowiczem. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji szkolnictwa zawodowego w powiecie wałbrzyskim związanego z branżą hotelarsko- gastronomiczną.

17 stycznia 2008
Senator Roman Ludwiczuk wziął udział w 4 posiedzeniu Senatu, na którym rozpatrywana była ustawa budżetowa na 2008 rok.

16 stycznia 2008
Senator Roman Ludwiczuk uczestniczył w obchodach 20-lecia pracy społecznej Pana Ryszarda Nowaka, członka Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień- Konradów. Uroczystość odbyła się w wałbrzyskiej Filharmonii Sudeckiej. Z tej okazji jubilat wręczał Złote Serduszka dla tych, którzy przez te wszystkie lata wspierali jego działalność społeczną. Złote Serce otrzymał również Senator Roman Ludwiczuk nagrodzony między innymi za pomoc w budowie Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego oraz szeroko zakrojone działania na rzecz dzieci i młodzieży organizując m. in Międzyszkolną Ligę Koszykówki i Dzień Przedsiębiorczości.

    


15 stycznia 2008
Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 4 posiedzeniu Senatu. Na spotkaniu omawiane było stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na 2008 rok.

9 stycznia 2008
 • Senator spotkał z się młodzieżą Wałbrzyską i rozmawiał na temat akcji Orkiestry świątecznej Pomocy . Uczniowie z III LO dostali na ten cel do licytacji piłkę do gry w koszykówkę z autografem prezesa PZK-osza oraz koszulkę z autografami zawodników JKKS Wałbrzych.
 • Senator poprowadził pierwsze w tym roku spotkanie robocze osób które będą pracowały przy tego rocznej akcji " Dzień Przedsiębiorczości" . Koordynatorem w tym roku został pan Roman Głód, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Wałbrzychu oraz dyrektor biura Senatora pani Renata Chruszcz. W zeszłym roku w projekcie wzięło udział około 85 przedsiębiorstw i instytucji oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych. Taka wysoka frekwencja była dla Senatora dowodem na to, że ta akcja jest potrzebna i wymaga znacznego powiększenia liczby beneficjentów. Dlatego też w tym roku chciałbym, w programie wezmą udział nie tylko szkoły i firmy z Wałbrzycha czy powiatu ale z całego okręgu wałbrzyskiego.
 • Senator zorganizował spotkanie związane z organizacją w Wałbrzychu konferencji "Bezpieczny Internet" .
  Rozmowy dotyczyły spraw organizacyjnych i ewentualnej tematyki prelegentów.

8 stycznia 2008
 • Senator RP Roman Ludwiczuk uczestniczył w 7 posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na spotkaniu rozpatrywana była m.in. ustawa budżetowa na rok 2008 oraz projekt ramowy Rady w sprawie zwalczania terroryzmu.
 • Senator uczestniczył w 4 posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Rozpatrywane były m.in. opinie komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008, omawiane były również propozycje dotyczące pracy komisji na ten rok.

Szanowni Państwo.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała o ostatecznym terminie otwarcia granic lądowych dla Polski i 8 innych nowych państw UE. Nastąpi to w nocy z 20 na 21 grudnia tego roku. W naszym regionie 20 grudnia o godzinie 23:00 w Golińsku odbędzie się uroczyste otwarcie granic z Czechami w ramach układu Schengen.

Ogromnie się cieszę że doczekaliśmy się czasów o których marzyli już nasi pradziadkowie, czyli zlikwidowanie granic. Dzięki otwarciu granic powiedzenie "globalna wioska" wymyślone w latach 60-tych przez Marshalla McLuhana nabiera już nie tylko wymiarów komunikacji elektronicznej.

Poniżej zamieszczam informacje, które pomogą państwu zrozumieć jak będą teraz funkcjonowały przejścia graniczne oraz krótki rys historyczny układu z Schengen.

PLIK DO POBRANIA

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
   » VII Kadencji Senatu RP   rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
   » VI Kadencji Senatu RP

 

   Copyright © Roman Ludwiczuk
   Wszelkie prawa zastrzeżone

statystyka

strona główna  |  do góry  |