AKTUALNOŚCI

 

  

16.06.2008

W Zamku Książ odbyła się V Akademia Muflonów "Inwestuj w siebie - szkolenia i promocja w nowoczesnej firmie". Podczas akademii Senator RP Roman Ludwiczuk, tradycyjnie jak co roku był prelegentem. Tegoroczne wystąpienie Senatora dotyczyło szkolenia pracowników i doskonalenia ich umiejętności w nowoczesnej firmie.

Akademia to forum wymiany praktycznych doświadczeń wałbrzyskich przedsiębiorców, polityków i samorządowców. Tematy poruszane podczas Akademii powiązane są przede wszystkim z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw i mają często mocny związek z regionem wałbrzyskim. W ubiegłych latach odbyły się cztery edycje bezpłatnych szkoleń. Tematem pierwszego szkolenia była "Sztuka zarządzania - najlepsze praktyki w biznesie", drugiego - "Rozwoju firmy - wizerunku i funduszach unijnych", trzeciego - "Czy to tylko Twój biznes?", czwartego - "SOS dla firmy - sytuacje kryzysowe, diagnozowanie problemów i zasady PR". W tym roku skupiono się szczególnie na znaczeniu szkoleń i promocji we współczesnej firmie.

Przedsięwzięciu zawsze patronują wybitne osobowości z naszego regionu takie jak Senator Roman Ludwiczuk, poseł Henryk Gołębiewski, poseł Zbigniew Chlebowski czy prezes "Invest - Parku" Mirosław Greber, zastępca dyrektora połączonych wałbrzyskich szpitali Roman Szełemej.

 

Szkolenia pracowników i doskonalenie ich umiejętności
w nowoczesnej firmie

Narastająca globalizacja, przejawiająca się w sferze gospodarczej i społecznej jest nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorczości. Polska gospodarka, a wraz z nią rodzime przedsiębiorstwa coraz silniej odczuwają jej wpływ, m.in., na kondycję finansową i sposób zarządzania firmą. Integracja Polski z Unią Europejską nasiliła te procesy jeszcze bardziej. Aby sprostać globalnej konkurencji polskie firmy muszą podjąć szybkie i efektywne działania dostosowawcze, w szczególności zaś dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, stanowiących główny czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że do osiągnięcia sukcesu zawodowego człowiekowi nie wystarcza już dziś dyplom. Trzeba wiedzieć i umieć więcej niż inni, ale żeby być lepszym od innych trzeba dbać
o swój rozwój, cały czas się doskonalić, zdobywać nową wiedzę, pogłębiać ją
i rozszerzać. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstwa - bez ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników, rozwijania przez nich już posiadanych

i zdobywania nowych umiejętności - bardzo szybko zostaje ono w tyle.
Jest to szczególnie widoczne w branży usług. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się klienci , będą potrzebni sprawni i zmotywowani pracownicy potrafiący zbudować z nimi długofalowe relacje.
Jak przygotować i zmotywować swoich pracowników do walki o klienta, w jakie narzędzia ich wyposażyć, aby byli lepsi, szybsi, bardziej wytrwali niż ich koledzy z firm konkurencyjnych?

Pozornie odpowiedź jest prosta. Trzeba wpłynąć na ich nastawienie zwiększając i uatrakcyjniając wynagrodzenia. Okazuje się, że to nie takie proste. Taki sposób działa w określonym, skończonym czasie, a potem... dobry pracownik oczekuje czegoś więcej. Chce się rozwijać. Chce większej odpowiedzialności, ale oczekuje również więcej wolności. Zamierza awansować i inwestować w siebie.

Praktycy metod motywacyjnych szybko stwierdzili, że motywacja finansowa musi zostać uzupełniona przez elementy motywacji pozafinansowej. Inaczej traci swą skuteczność.
W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrały metody inwestowania w pracowników i rozwijania ich umiejętności. Do najważniejszych możemy zaliczyć organizowanie przez pracodawcę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z kategorii tzw. szkoleń "miękkich".

Szkolenia pracowników i doskonalenie ich umiejętności są coraz bardziej doceniane przez nowoczesne przedsiębiorstwa, szczególnie te, które realizują politykę kapitału ludzkiego i gdzie proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów.

W czasach stale zwiększającej się konkurencji rynkowej każda organizacja, która chce zapewnić sobie dynamiczny rozwój, musi dbać o doskonalenie swoich pracowników. Warunkiem utrzymania się na rynku i bycia konkurencyjnym jest posiadanie dobrze przygotowanej i umotywowanej kadry, która bez problemów potrafi realizować stawiane przed nią zadania. Firmy muszą budować odpowiednią strategię personalną, będącą nieodłącznym elementem strategii rozwoju firmy. Personel musi rozwijać się razem z firmą. Dzięki szkoleniom pracodawcy pomagają firmie i sobie samym. Właściwa strategia szkoleniowa, będąca pochodną strategii firmy może stać się jedną z przewag nad konkurencją i pozwala skutecznie ją wyprzedzić.

Niechęć pracodawców do szkoleń często wynika z braku świadomości korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracownika. Te korzyści to przede wszystkim wzrost kompetencji i efektywności pracowników. Szkolenie odpowiednio dobrane do potrzeb pracownika to nie koszt, lecz inwestycja, która zwraca się poprzez szybsze wykonywanie obowiązków, popełnianie mniejszej ilości błędów i wzrost zadowolenia klientów. Ważna korzyść to także wzrost zadowolenia pracownika, a to prowadzi do większej lojalności względem firmy.
Jasno sprecyzowana ścieżka kariery i dofinansowanie rozwoju zawodowego to jeden z ważniejszych sposobów na to, by zatrzymać pracownika w firmie. Coraz częściej w odpowiedzi na pytanie: "Na czym ci zależy w nowej pracy?", pada odpowiedź: "Chciałbym mieć taką pracę, która pozwoli mi się rozwijać". To ważna wskazówka dla pracodawców i szefów działów HR.

Niestety wielu pracodawców nie chce szkolić pracowników podając za powód nie tyle brak środków finansowych, co brak widocznych efektów u pracowników szkolonych.
Powodem tego jest przeważnie źle dobrane tematycznie szkolenie lub, co jest zjawiskiem częstszym, nierzetelna firma szkoleniowa.

Firm, które nie troszczą się o efekty szkolenia czyli takich, które nie badają potrzeb firmy zamawiającej szkolenie oraz nie dbają o pomiar efektów jest już na szczęście na rynku coraz mniej. Szkoleniowcy muszą wiedzieć, jaki firma ma problem, co chce poprawić, ulepszyć, zmienić i kto ma być uczestnikiem kursu - wyższa kadra, pracownicy szeregowi, dział sprzedaży czy marketingu itd. Oferta powinna zawierać cele treningu - wykazać związek pomiędzy potrzebami firmy a proponowanym przedsiębiorstwu szkoleniem. Należy unikać firm szkoleniowych, które nie udostępniają referencji i życiorysów trenerów. Klient powinien mieć możliwość wyboru szkoleniowca, ocenić kompetencje i czy ma doświadczenie w szkoleniu w danej dziedzinie. Niektórzy chcą dodatkowo ocenić czy trener jest praktykiem w tej dziedzinie. Klient powinien móc poznać go przed szkoleniem i ocenić czy jego osobowość, zachowanie pasuje do kultury firmy. Zwłaszcza jeżeli szkolenia dotyczą kompetencji tzw. miękkich.

Efektywne szkolenie, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, to szkolenie poparte dogłębną analizą potrzeb szkoleniowych. O pozytywnych rezultatach szkolenia możemy mówić również wówczas, gdy wybrany kurs "przesuwa" pracownika o krok do przodu na ścieżce rozwoju zawodowego. Cennym źródłem informacji na temat efektywności szkoleń są indywidualne rozmowy z przełożonymi, którzy wysyłają swych podwładnych na kursy lub z samymi uczestnikami szkolenia. Najczęściej porównują sytuację firmy przed szkoleniem i po szkoleniu, np. porównują ogólne wyniki finansowe, liczbę pozyskanych klientów czy sprzedanego produktu. Szkolenie jest efektywne, jeśli wyniki działalności gospodarczej danej organizacji w pewnym czasie po szkoleniu są wyższe aniżeli suma wyników danej działalności przed rozpoczęciem szkolenia. Pracownikom trzeba pozwolić eksperymentować z nową wiedzą i umiejętnościami, popełniać błędy. Poza tym nabyta umiejętność rodzi następną, a więc pojawia się niejako wartość dodana. Zyskiem jest też, jeśli pracownik po szkoleniu jest zaangażowany w to, co robi i zaraża taką postawą innych. Firma zyskuje także, jeśli za szkoleniem idzie awans, ścieżka rozwoju pracownika.

Ponad 90% firm polskich, zatrudniających powyżej 9 pracowników, korzysta ze szkoleń i jak się okazuje korzystanie ze szkoleń staje się normą w większości firm w Polsce. Wyjątek stanowią firmy mikro (zatrudniające od 1 do 9 osób), gdzie szkolenia pracownicze organizuje tu "tylko" 59% przedsiębiorców. W równym stopniu wykorzystywane są szkolenia zewnętrzne jak i wewnętrzne. Najpopularniejszą formą są szkolenia otwarte, które stanowią aż 70% wszystkich szkoleń zewnętrznych. Najczęściej firmy szkolą się z administracji i BHP (53%), a więc z dziedzin, które stanowią obszary obowiązkowego szkolenia. Kolejne na liście są szkolenia zawodowe, bezpośrednio związane z pracą wykonywaną w przedsiębiorstwie

(49 % wskazań ). Oznacza to, że osoby odpowiedzialne za podnoszenie kwalifikacji pracowników dostrzegają potrzebę kształcenia przede wszystkim w zakresie związanym z podstawową działalnością firmy. Ponad 40% firm odczuwa także potrzebę dokształcenia pracowników w dziedzinach takich jak marketing, promocja, reklama, PR i techniki sprzedażowe.

W latach 2007- 2013 na szkolenia pracowników przedsiębiorstw ze środków Unijnych dostępne będzie w Polsce niemal 1,3 mld euro. Warto więc po nie sięgać i wykorzystywać tak duże środki.
Należy pamiętać, że w firmach, w których funkcjonuje dobrze sprecyzowany system kompetencji, szkoleń, systemów motywowania i awansów, rotacja pracowników jest znacznie mniejsza niż w pozostałych firmach.

 

 

 

   Copyright © Roman Ludwiczuk
   Wszelkie prawa zastrzeżone

strona główna  |  do góry  |